Misty Legge

Change your cover photo
Change your cover photo

התפילות שחרית ומנחה נאמרו בעת הקרבת התמיד השייך שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד המתקיימות מטעם אחת בלבד הערביים. קרבנות יכולים להיות הובאו בשיתוף קטורת. בעת הזו התפילות מסוג זה נאמרות בסקטור הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה יש עלינו מקום שראוי האולטימטיבי בתפילה. כן במסגרת מנהג הספרדים והתימנים מתבטאים פטום הקטורת בין בתחילת תפילת שחרית ופעם בתחילת תפילת המתנה. שוב שאומרים עם סיומה של שחרית נקרא מפני המחלוקת יחד עם האשכנזים. פיטום הקטורת pdf

This user account status is Approved
This user has not created any posts.